خانه بهداشت پشتیر

طاهرگوراب

  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)

  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)

  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)


  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)

  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)
  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)

  • خانه بهداشت پشتیر(طاهرگوراب)